SU_Learning Study

Learning study – utveckling av undervisning för lärande i skolan (DIA40F), Avancerad nivå, 15 hp


 

(Learning Study vt 2015 Kurskod: DIA40F)

Kurslitteratur
Carlgren, I., Josefson, I., & Liberg, C. (Red.) (2005). Forskning av denna världen II. Stockholm:

Vetenskapsrådet. (Elektronisk resurs)
Lewis, C. (2006). How should research contribute to instructional improvement? Educational

Researcher, 35(3), 3-14. (Elektronisk resurs)
Lindström, L., Lindberg, V. & Pettersson, A. (red.) (2011). Pedagogisk bedömning: om att

dokumentera, bedöma och utveckla kunskap: Stockholms universitets förlag.

Ling Lo, M. (2012). Variation Theory and the Improvement of Teaching and Learning. Göteborg studies in educational sciences, 323 (223 s.). (Elektronisk resurs) Kan läsas som alternativ till Ling Lo (2014).

Ling Lo, M. (2014). Variationsteori: för bättre undervisning och lärande (I. Johansson övers.). (263 s). Lund: Studentlitteratur. Kan läsas som alternativ till Ling Lo (2012).

Marton, F. (2005). Om praxisnära grundforskning. I I Carlgren, I Josefson & C Liberg (Red.) Forskning av denna världen II. Stockholm: Vetenskapsrådet. (s. 105-122). (Elektronisk resurs)

Marton, F. & Pang, M. F. (2006). On some necessary conditions of learning. The Journal of the Learning Sciences, 15 (2). (s. 193–220). (Elektronisk resurs)

Maunula, T., Magnusson, J. & Echevarrıa, C. (2011). Learning Study – undervisning gör skillnad. Lund: Studentlitteratur.

Stigler, J. W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap. Best ideas from the world’s teachers for improving education in the classroom. New York: Free Press.

Tväråna, M (2014). Rikare resonemang om rättvisa. Vad kan kvalificera deltagande i samhällskunskapspraktiken? Licentiatuppsats (150 s). Stockholms universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik. (Elektronisk resurs)

Wernberg. A. (2009). Lärandets objekt: vad elever förväntas lära sig, vad som görs möjligt för dem att lära och vad de faktiskt lär sig under lektionerna. Umeå, Kristianstad: Umeå universitet, Högskolan i Kristianstad. (Elektronisk resurs)

VALBAR LITTERATUR
Ämnesdidaktisk litteratur tillkommer och väljs i samråd med kursledningen.

Advertisements